ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

Lisa 12

Pieträäni tõugu sigade geneetilise hindamise metoodika

Seaduslikud alused

Pieträäni tõugu sigade aretusväärtuse geneetiline hindamine toimub vastavalt põllumajandus- loomade aretuse seadusele ja Eesti Tõusigade Aretusühistu aretusprogrammile „Marmorliha“.

Hindamise üldsätted

Geneetiline hindamine toimub pieträäni tõugu sigade aretusfarmidest testiandmete laekumisele järgneval hindamisel. Aretusväärtused hinnatakse pieträäni tõugu sigade andmete alusel jõudlustunnustele.

Lähteandmed

Hindamisel kasutatakse jõudlusinformatsioonina alates 2000. aastast karjatestil testitud loomade andmeid ning põlvnemisinformatsioonina nende loomade kogu teadaolevat põlvnemist tingimusel, et nii sea isa kui ka ema on andmebaasis nõuetekohaselt registreeritud.

Registreeritakse järgmisi andmeid: loom, sugu, tõug, ema, isa, sünniaeg, sünnifarm, farmitesti teostamise koht ja aeg, testi läbiviija, mass testil (kg), seljapeki paksuse esimene mõõde Piglog 105ga (mm) –x1 (vt. “Sigade karjatesti metoodika” ), seljapeki paksuse teine mõõde (mm) – x3, lihassilma läbimõõt (mm) – x2, tailiha sisaldus (%).

Looma jõudlusandmed on sobivad geneetiliseks hindamiseks järgmistel tingimustel:

 • hinnatava looma eellased on kolme põlvkonna ulatuses puhtatõulised pieträänid (kont- rollitakse põlvnemisandmete õigsust ema poegimisandmete järgi);
 • isa õigsus on kontrollitud ema seemendusandmetest;
 • looma sünniaeg on kontrollitud ema poegimisandmetest;
 • mõõdetud sea sünnikuupäeva ja vanemate sünnikuupäeva vahe on suurem kui 300 päeva;
 • karjatesti läbiviijateks on ETSAÜ poolt tunnustatud konsulendid;
 • mõõdetud sea näitajad on piirides:
  • vanus testimise ajal 120 - 220 päeva
  • ööpäevane juurdekasv 425 g/ööpäevas
  • mass testimisel 75 - 130 kg
  • seljapeki paksus 4 – 30 mm
  • seljalihase läbimõõt 40 – 75 mm

Aretustunnused

Jõudlustunnustest hinnatakse eraldi seljapeki paksust (mm), seljalihase läbimõõtu (mm) ja ööpäevast juurdekasvu (g/ööpäevas).

Andmete hindamiseelne korrigeerimine

Eelkorrektuur tehakse ööpäevasele juurdekasvule, mis taandatakse 100 kg-le valemiga:

JK100 = (100-T_MASS)* 4.15 +T_MASS* 1000 /(T_VANUS),

kus JK100 – 100-le kg-le taandatud juurdekasv,
T_MASS – looma mass karjatestil kilogrammides,
T_VANUS – looma vanus karjatestil päevades Geneetilised parameetrid

Pieträäni tõugu sigade geneetilised ja fenotüübilised tunnuste vahelised korrelatsioonid ning päritavuskoefitsiendid on tabelis 8.

 

Tabel 8. Geneetilised ja fenotüübilised parameetrid pieträäni tõugu sigadele

Tunnused Päritavuskoefitsiendid Geneetiline korrelatsioon
Ööpäevane juurdekasv g/ööpäevas Seljapeki Paksus Mm Seljalihase läbimõõt mm
Ööpäevane juurdekasv, g/ööpäevas Fenotüübiline korrelatsioon 0,07 -0,43 0,39
Seljapeki paksus, mm -0,43 0,13 -0,23
Seljalihase läbimõõt, mm 0,05 -0,12 0,16

Tabelis on toodud päritavuskoefitsiendid ööpäevasele juurdekasvule (0,07), seljapeki paksusele (0,13) ja seljalihase läbimõõdule (0,16).

Hindamismudel

Jõudlustunnuste geneetiliste parameetrite arvutamisel ja geneetilisel hindamisel kasutatakse mitme tunnusega BLUP-loomamudelit, kus igale hindamises osalevale loomale leitakse konkreetse tunnuse aretusväärtused.

Kasutatakse järgmisi mudelid:

Yijklm=μ+Ai+Bj+Ck+Dl+Hm+eijklm,

Kus Y – tunnus
μ – üldkeskmine
Ai – looma sugu (fikseeritud efekt)
Bj – kari*aasta*aastaaeg koosmõju (juhuslik efekt)
Ck – pesakonnagrupp (juhuslik efekt)
Dl – massi regressioon karjatestil (ei kasutata ööpäevase juurdekasvu puhul)
Hm – looma enda mõju aditiivne geneetiline efekt
eijklm – jääk

Geneetiline alus

Geneetilise hindamise aluseks võetakse loomad, kes on sündinud 2010. aastal.

Suhtelise aretusväärtuse arvutamine

Kõikidele jõudluse tunnustele arvutatakse suhteline aretusväärtus, mis väljendatakse punktides, kehtestades baasloomade aretusväärtuste keskmiseks 100 punkti ja standardhälbeks 6 punkti, kusjuures seljapeki paksus esitatakse pöördskaalal, mille tulemusel aretuslikult soovitud SAVd on üle 100 punkti.

Üldaretusväärtuse moodustamine

Pieträäni tõugu sigade suhteline jõudluse aretusväärtus J_SAV väljendatakse punktides, kehtestades baasloomade aretusväärtuste keskmiseks 100 punkti ja standardhälbeks 6 punkti ning milles sisalduvad seljapeki paksuse, seljalihase läbimõõdu ja ööpäevase juurdekasvu suhtelised aretusväärtused kaaludega vastavalt 30%, 40% ja 30%.

Aretusväärtuste esitamine

Suhtelised aretusväärtused esitatakse igale tunnusele eraldi ja üldaretusväärtusena ning esitatakse üldaretusväärtuse usaldusväärsus.

Aretusväärtuse usaldusväärsus

Aretusväärtuse usaldusväärsus väljendab tõese ja hinnatud aretusväärtuse vahelist korrelatsiooni, mille arvutamise aluseks on tunnuse päritavus ja kasutatud informatsiooni maht.

Hindamistulemuste avaldamine

Seemendusjaama kultide suhtelised aretusväärtused avaldatakse, kui kuldi hindamises on vähemalt kahes erinevas karjas vähemalt 20 järglase jõudlusandmed. Vähem kui 20 testitud järglase ja/või kahes erinevas karjas testitud kultide aretusväärtused avaldatakse märkega testkult.