ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

Lisa 3

Aretuslooma jõudlusandmete ja geneetilise väärtuse hindamistulemuste kasutamise kord

Jõudluskontroll on loomade jõudlus- ja põlvnemisandmete regulaarne kogumine, õigsuse kontrollimine, registreerimine, töötlemine, säilitamine ja analüüsimine nende geneetilise väärtuse hindamiseks.

Jõudluskontroll on kohustuslik kõikides karjades, kus tegeletakse sigade aretusega. Jõudlusandmeid kogub jõudlusandmete koguja põllumajandusloomade aretuse seaduse § 20-s sätestatud nõuete ja korra kohaselt ning jõudluskontrolli läbiviija enda kehtestatud aretuslooma põlvnemis- ja jõudlusandmete kogumise, nende õigsuse kontrollimise, töötlemise ja säilitamise korra alusel.

Looma geneetilist väärtust hindab Jõudluskontrolli Keskus põllumajandusloomade aretuse seaduse § 19-s Eesti Tõusigade Aretusühistus tunnustatud kehtiva metoodika kohaselt (lisa 11 ja 12). Keskandmebaasi kantud andmete alusel arvutatakse Jõudluskontrolli Keskuse poolt geneetilised väärtused reeglina üks kord nädalas kuid mitte vähem kui 45 korda aastas. Hindamistulemused avaldatakse hindamispäeval või sellele järgneval päeval ja edastatakse aretusühistule ja farmidele vastavalt kehtivale metoodikale. Sõltuvalt saadud hinnangust suunatakse loom tulenevalt aretusprogrammi nõuetest kas puhas- või ristandaretusse, seemendusjaama või nuumikute tootmiseks.

Sigade jõudlusandmeid kasutatakse vastavalt aretusprogrammis „Marmorliha“ esitatud põhimõtetele.

Välisriigis läbiviidud jõudluskontrolli või geneetilise väärtuse hindamise tulemusi võib kasutada üksnes juhul, kui välisriigi jõudluskontrolli või geneetilise väärtuse hindamise nõuded on kooskõlas põllumajandusloomade aretuse seaduse nõuetega ja geneetilise väärtuse on hinnanud ja registreerinud selle riigi tunnustatud aretusorganisatsioon.

Aretusprogrammi koostamise, täiendamise ja elluviimise eest vastutab aretusühistu.