ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

Lisa 4

Aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise kord

Aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnustamine vastab EÜ Nõukogu direktiividele 90/118/EMÜ („Tõupuhaste aretussigade tõuaretuses vastuvõetavaks tunnustamine“) ja 90/119/EMÜ („Ristandaretussigade aretuseks kasutamine“), samuti põllumajandusloomade aretuse seaduse §22-le. Aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnustamise ning nende kasutamise alused on vastavuses põllumajandusministri määrusega nr.86 (18.detsember 2002.a.). Aretuslooma ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnustamine on menetlus, mille käigus selgitatakse välja aretuseks sobivad isasloomad ning aretusmaterjal. Tõupuhta aretussea, sealhulgas kunstlikuks seemenduseks kasutatava kuldi ja aretusmaterjali tunnistab aretuseks sobivaks aretusühistu poolt kinnitatud komisjon. Baasaretusfarmides kasvatatud aretussigu hindab 1 kord ja seemendusjaama kulte 2 korda aastas Eesti Tõusigade Aretusühistu poolt kinnitatud komisjon.

Hindamisel arvestatakse komplekselt aretussigade ja seemendusjaama kultide jõudluse ja välimiku vastavust tõuraamatusse kandmise tingimustele ning Jõudluskontrolli Keskuse poolt avaldatavaid geneetilise hindamise tulemusi, samuti loomade tervist. Aretusprogrammi „Marmorliha“ tingimustele mittevastavad aretusloomad prakeeritakse. Hindamistulemuste kohta koostatakse vastavad aktid, mis säilitatakse aretusühistus. Kunstlikuks seemenduseks võib kasutada spermat, mis on varutud üksnes aretuseks sobivaks tunnistatud kuldilt. Kunstlikuks seemenduseks kasutatavate kultide spermat võib müüa Veterinaar- ja Toiduameti Veterinaarkeskuse poolt tunnustatud seemendusjaamast. Müümisel väljastatakse aretusloomadele põlvnemistunnistus, millel on märgitud lisaks looma põlvnemis- ja testiandmetele ka väljaandmise kuupäev ja aretusspetsialisti allkiri tõendamaks andmete õigsust.

Aretusmaterjali varumise, kasutamise ja turustamise eest vastutab ja peab sellekohast registrit Eesti Tõusigade Aretusühistu. Arvestust peetakse elektrooniliselt või paberkandjal kolm aastat aretusmaterjali turustamisest arvates.