ETSAÜ aretusprogramm
Viimati uuendatud: 3. juuli 2017 15:19:03

Lisa 8

Noorsigade karjatesti läbiviimine ja andmete registreerimine

Noorsigade mõõtmine karjatestil tuleneb farmi rollist aretusprogrammis „Marmorliha“. Igale aretusega tegelevale farmile on ette antud karjatestil hinnatavate loomade sugu ja tõulisus, mis fikseeritakse jõudluskontrolli andmete kogumise tarkvaras. Igale tõule on ette antud aretusühistu poolt kontrollpiirid testiandmete sisestamiseks tarkvarasse. Kui antud soja tõu näitajad nendesse piiridesse ei mahu, siis pole antud mõõtmiste registreerimine aretuslikult oluline ning looma tuleb kirjeldada testist väljalangemise koodiga.

Baasaretusfarmides tuleb testida loomad aretusprogrammi ptk. 4.5.1. esitatud tingimustel. Teiste farmide osas noorloomade testimiskohustusi ei seata. Oluline on koguda karjatestil nii palju informatsiooni kui võimalik. Testitud loomade andmed tuleb registreerida aretuse keskandmebaasis. Karjatesti viib farmis läbi Eesti Tõusigade Aretusühistu konsulent.

Karjatesti algdokumendiks on Possu programmi testi tööplaan, kuhu registreeritakse karjatestil mõõdetud noorsigade andmed ja hinnatud välimiku punktid (lisa 9).

Algdokumendil peab kajastuma järgmine informatsioon:

  • looma individuaalnumber, kelle järglasi testitakse;
  • testitavale loomale testimisel antav individuaalnumber;
  • nisade arv vasakul, paremal/ kraaternisade arv, mittefunktsioneerivate nisade arv; Piglog 105-ga mõõdetud peki mõõdud x1 ja x3 (mm);
  • Piglog 105-ga mõõdetud seljalihase läbimõõt x2 (mm); esijalgade seis, sõrgats, sõrg;
  • tagajalgade seis, sõrgats, sõrg;
  • selja laius, sinkide suurus, keha kõrgus, kere pikkus;
  • kommentaarid sea hindamise või hindamisest väljajätmise põhjuste kohta.